สมรรถนะหลักในการลงมือปฏิบัติในรูปแบบประเทศไทย 4.0

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้วางแผนที่จะให้การจัดการคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสมรรถนะหลักในการลงมือปฏิบัติในรูปแบบประเทศไทย 4.0 ตามที่เลขาธิการเลขาธิการนายธรณ์ตันติสิทธิ์ นายตะโกนกล่าวในการประชุมบริหารจัดการคลื่นความถี่แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 4 ว่ากสทช. กำลังเตรียมพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดยุคที่ 5

ขึ้นไปสู่สังคมด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่ให้มากขึ้นเนื่องจากจะผลักดันให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในระดับ 4.0 ของกับดักรายได้ปานกลาง “เราวางแผนที่จะจัดสรรสเปกตรัมมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสเปกตรัมตามคำแนะนำของ ITU (International Telecommunication Union)” เขากล่าว “ขณะนี้เรามีคลื่นความถี่ 420 เมกะเฮิร์ตซในแถบความถี่ที่แตกต่างกัน 850, 900 และ 1800MHz และ 2.1 และ 2.3GHz ซึ่งจัดสรรให้กับตลาดโทรคมนาคม สเปกตรัมถูกจัดขึ้นโดยผู้ประกอบการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ “